Fasiliteter i
gjestehavna

Admin logg inn
Referat fra medlemsmøte.
TILBAKE
Publisert 2013-01-17
Av Per Haukeberg, ref.
Referat fra medlemsmøte 15.01.2013 i båthuset.

Medlemsmøte Malvik Båtforening 15.01. 2013

Båthuset kl 19.00

 

Leder Kai Stephansen innleder ved å orientere om kveldens tema :

                  Organisasjonens struktur.

Gjestebrygga.

                  Vakthold.

                 

Styret ønsker å lufte noen av årsmøtesakene for å kunne fremme forslag som virker å være i trå med medlemmenes ønsker.

 

Organisasjonsjusteringer

Stig Ove Kvalsund orienterer. Den nye organisasjonsstrukturen  skal bevirke at det blir færre medlemmer på valg og bygge på følgende prinsipper:

·       Flat organisasjonsstruktur

·       Lite byråkrati

·       Alle utvalg skal ha minst 3 medlemmer

Den nye strykturen kan kreve at ekstraordinære oppgaver kan kreve at det nedsettes egen prosjektgruppe for å løse akutte spørsmål.

Følgende vil bli foreslått:

Havnekomiteen                                 3 medlemmer

Dugnadskomite                                                   9 medlemmer

Båthallkomite                                     3 medlemmer 

Arrangementkomite                       5 medlemmer

Opplagskomite                                                    3 medlemmer

Gjestehavna blir havnekomiteens ansvar og materialforvalter vil få et totalansvar for båthallen.

Jan Bakke mener det er behov for en landkomite, og dette ble drøftet. Fra salen ble det sagt at forslagene virket gjennomtenkt men at man må være varsom med tanke på at enkeltmennesker ikke blir overbelastet.

Et annet forslag er å slå sammen  Opplagskomite og Båthallkomite.

 

Organisasjonsjusteringene avstedkom noe diskusjon om bl.a. når dette kunne iverksettes.  Per Berggren foreslår at  dette fremmet på årsmøte og at valget blir gjennomført som et ekstraordinært årsmøte i etterkant av det ordinære.

 

Skal valgkomiteen arbeide ut fra dagens organisasjonsstruktur eller en framtidig struktur som er foreslått men ikke vedtatt.

 

 

 

Gjestebrygga

Hva vil vi med båthavna?  Er vi lykkelig som liten eller skal vi vokse oss stor og sterk.

Det er flere forslag. Det rimeligste er at nåværende brygge som er 48 m lang og dreies noen grader for å gjøre atkomst og dybde bedre. 

Det neste er en forlengelse i tillegg og det dyreste er å kjøpe 100 m nye med de beste fasiliteter.

 

Hva skal tilbys videre.  Dusj og toalett, vaskemuligheter? De beste årene tar vi inn bortimot 40 000 kr. Per Berggren mener vi  ikke bør bruke en krone på dette og foreslo en løsning som ikke kan refereres her.

 

Andre nevnte at det første som må avklares før store investeringer foretas er eiendomsretten til anlegget mens noen hadde fokus på bølgedemping.

 

Vakthold

Det er delte meninger om dette.  Noen mener vi skal gjøre dette selv og spare 73 000 kroner som vi kan bruke på noe annet. Andre mener det er vel anvendte penger med leid vakthold.

og mener vi skal fortsette med leid vakthold, men øke medlemsavgiften med 300 kr. 

 

 

Per Haukeberg

ref

 

 

 

                  alle nyheter »