Fasiliteter i
gjestehavna

Admin logg inn
Referat fra Årsmøte 2012
TILBAKE
Publisert 2012-05-05
Av Turid Kvamstad, referent
Her er referat fra Årsmøte 2012.

                                                                                    

 

Årsmøte i Malvik Båtforening

 

I båtforeningens lokaler 13.03.2012 kl. 19.00

Antall møtte: 42

 

1.     Åpning
Årsmøtet ble åpnet av båtforeningens leder Jan Bakke.

2.     Valg av dirigent
Jan Arne Malvik ble valgt som dirigent.

3.     Valg av referent
Turid Kvamstad ble valgt som referent.

4.     Valg av to personer til å underskrive protokoll
Øyvind Halvorsen

Malvin Bjorøy

5.     Årsberetning
Styrets årsberetning og årsberetningene fra de enkelte komiteene ble gjennomgått.

 Vedtak: Beretningene ble enstemmig vedtatt.

6.      Regnskap og budsjett

Revisjonsberetningen ble utlevert på årsmøtet, det var ingen bemerkninger.

Regnskapet for 2011 ble gjennomgått av Stig Ove Kvalsund. Foreningen hadde ved  årsskifte et overskudd på kr. 564.997,-

Vedtak: Regnskapet ble enstemming vedtatt.

 

7.       Forslag fra styret:

 

1.      Opprettelse av SHA-verv. (tidligere HMS)

SHA-arbeidet i foreningen har hittil mer eller mindre tilfeldig vært lagt til de enkelte utøvere av arbeid i foreningen, både ved arbeid på dagtid og ved fellesdugnadene om mandagene. Dette har medført at sikkerhetsarbeidet har hatt en tilfeldig karakter. Som oftest har det gått bra, men i blant har det vært flaks som har gjort at vi har unngått større ulykker.

Styret foreslår derfor at vi oppretter et verv som SHA-ansvarlig i MBF. Vedkommende vil ha ansvar og myndighet for SHA området. Vedkommende rapporterer til styret og skal ha møte og forslagsrett i styret.

Styret får fullmakt til å utnevne SHA-ansvarlig.

 

2.      Sammenslåing av klubbhus- og arrangementskomiteen

Disse to komiteene har hatt delvis overlappende arbeidsområder. Dessuten har arrangementskomiteen slitt med at interessen for f. eks. Rekefesten har blitt sterkt redusert. Vi foreslår derfor at komiteene blir slått sammen med en leder under navnet Hus- og arrangementskomiteen. Ut fra arbeidsområdet mener vi at den nye komiteen skal ha ti medlemmer.

 

3.      Opprettelse av et  bølgedemperfond.

MBF har i lengre tid arbeidet med å få bedre bølgedempning i havnen. Resultatet av julestormen Dagmar viste at dette er noe som må ha høy prioritet. Etter årsmøtevedtaket 2011 ligger investering i bølgedemper på andreplass i foreningens investeringsprogram (etter kjøp av området vi leier).

På grunn av den usikre økonomiske situasjon både nasjonalt og internasjonalt finner imidlertid Styret at vi ikke kan gå til et større låneopptak i 2012. I stedet foreslår vi at det opprettes et ”Bølgedemperfond” med tilhørende egen bankkonto, der en andel av det årlige overskudd plasseres. Bruk av midler fra dette fondet kan bare skje til bølgedemperformål, annet bruk må det årsmøtevedtak på, eventuelt vedtak på ekstraordinært årsmøte.

Av overskuddet i 2011 regnskapet foreslår styret at det settes av kr 300.000.

 

4.      Heving av sunkne båter

Det hender at båter synker mens de ligger fortøyet i havna. Vi ønsker å gjøre det klart at det er båteiers ansvar å berge båten. Båter som ligger sunkne i havna kan gjøre skade på både brygger og bunntau. Vi foreslår derfor at hvis båten ikke er hevet etter 1 måned vil den bli hevet for båteiers regning. Om nødvendig vil utgiftene til heving bli motregnet mot båtplassens verdi. Dette tas inn i vedtektene og det enkelte medlems kontrakt.

 

5.      Erstatning fra Naturskadefondet

MBF har søkt Naturskadefondet om støtte til reparasjon av skadene etter stormen Dagmar. Resultatet av søknaden er ennå ikke kjent men det er mulig at vi får et betydelig beløp. For å unngå tidstap med innkalling til ekstraordinært årsmøtet får styret fullmakt til å disponere erstatningen til reparasjon av de ødeleggelsene som Dagmar påførte anlegget.

 

6.      To dugnader pr. år

Etter at bryggene i havna er fornyet er behovet for dugnadsinnsats gått betydelig ned.  Allerede før dette var det et problem å beskjeftige ivrige dugnadsarbeidere ved de største frammøtene. Dette resulterte ofte i misnøye og klager over dårlig organiserte dugnader. Styret foreslår derfor at det i 2012 prøves ut med to dugnader pr  medlem pr sesong. Samtidig økes avgiften for uteblivelse fra dugnader til kr. 600,- pr dugnad.

 

Styret får fullmakt fra årsmøtet til å gjøre endringer i vedtektene og salgskontrakten, i henhold til det som blir vedtatt i punktene 1,2, 4 og 6

 

Vedtak: Alle forslagene fra styret ble enstemmig vedtatt


8.         Innkomne forslag

     

Ønsker med dette å fremme forslag om  avvikling av dagens nattevaktordning. Det er med grunnlag i tidsforbruk og  kvalitet av dagens nattevaktordning  forslaget fremmes. Et annet aspekt er å unngå situasjoner hvor nattevaktene ikke har gjort jobben, hvor eksklusjon av medlemmer kan bli et tema. Mener med dette vaktselskap kan overlates oppdraget.

 

Forslag om at styret får fullmakt fra årsmøtet til å forhandle fram en avtale med et vaktselskap om kjøp av nattevakttjenester i første omgang for sesongen  2012

 

Vedtak: Forslaget ble godkjent mot  10 stemmer.

 

9.         Valg              

 

Styret:

Leder:                          Kai Stephansen

Sekretær:                     Morten Wiig

Kasserer:                     Stig Ove Kvalsund

Havnekomiteen:         Malvin Bjorøy

Klubbhus:                   Jostein Nicolaisen

Opplag:                       Tore Klefstad

Slipp og diesel            Roger Arne Hansen

Materialforvalter:        Rolf Hanssen

Dreggen/redaktør:       Per J. Haukeberg

 

Hus og arrangementkomiteen:

Jostein Nicolaisen (leder)

Arve Hepsø

Jarle Dahl

Heidi Stene

Anne Sissel Næss

Kjell J.W. Nygård

Geir Engesbakk

Ingun Olsen Berg

Steinar B. Skogø

Asbjørn Sjøtrø

 

Havnekomiteen:

Malvin Bjorøy (leder)

Knut Lervik  (fortsetter med kjøp og salg av båtplasser)

Per S. Vik

Roald Lund

Øyvind Halvorsen

Torbjørn Næss

Knut Magne Fagerjord

Rolf H. Hanssen

Rolf H. Johansen

Jan I. Fjørtoft

Roger Hansen

Frode Sivertsen

 

Opplagskomiteen:

Tore Klefstad (leder)

Einar Lier

Erling Lingjerdet

Torbjørn Normann

Torbjørn Kalland

Martin Barstad

 

Slipp og dieselkomiteen:

Roger Arne Hansen (leder)

Aage Fevåg

Egil Aarstein

Astor Olsen

Halvor Teigen

Redaksjonskomiteen, Dreggen

Per J. Haukeberg (redaktør, leder)

Rolf H. Hanssen

Kjell J.W.Nygård

 

Kursutvalget:

Karsten Lønning

Rolf H. Hanssen

Kjell J.W. Nygård

 

Revisorer:

Rune Brovold

Espen Eek

 

Valgkomiteen:

Dagfinn Millerjord

Otto Kvidal

Torbjørn Kalland

 

Vedtak: Alle forslagene fra valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.

 

Etter at årsmøtet formelt var over ble de to styremedlemmene som gikk ut av styret takket av. Jan Bakke takket også for seg som formann og overlot årsmøteklubba til ny leder i foreningen Kai Stephansen.

 

 

 

 

Malvik 26.03.12

 

 

 

Turid Kvamstad

referent

 

 

 

 

Øyvind Halvorsen                                                                  Malvin Bjorøy

 

 

 alle nyheter »